f
 


Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn

Để đạt đến cảnh giới võ học thượng thừa, người dụng võ không chỉ cố công rèn luyện mà còn phải biết hòa nhập tâm tưởng với "hồn" trong võ học... Chí Tôn Võ Hồn chính là món kỳ vật ẩn chứa "hồn" và tinh hoa của tất cả các loại tuyệt học trên thế gian.

1. Giới thiệu:

Võ Hồn là linh hồn võ kỹ, trang bị Võ Hồn giúp võ nghệ bản thân tăng thêm một bậc.

 4 loạiHuyền, Băng, Hỏa, Độc. Nhấn Alt + S, di chuyển chuột vào khung thuộc tính phái để xem thuộc tính (chỉ chọn 1 thuộc tính)

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB
 Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB  
Click vào như trên→ “Điểm tặng thương tiệm” mua loại Võ Hồn phù hợp với thuộc tính nhân vật.

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

2. Nguyên liệu:

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB
Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB
Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

 

3. NPC Đại Lý - Vô Nhai Tử (136,195) - Võ Đồng (140,195)

 • Võ Đồng: đổi nguyên liệu cho các thao tác.

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

 • Vô Nhai Tử: thực hiện các thao tác.

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

4. Thao tác: 6 thao tác chính:

 • 4.1. Đổi Linh Hồn Toái Phiến:

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB
Dùng điểm kinh nghiệm và vàng để đổi

 • 4.2. Cập nhật thuộc tính Võ Hồn:

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

 • 4.3. Tẩy lại tỷ lệ trưởng thành:

Có 2 loại : 

+ Võ Hồn Dung Hợp Đan cố định: khi tẩy Võ Hồn sẽ cố định.

+ Võ Hồn Dung Hợp Đan không cố định: khi tẩy Võ Hồn không bị cố định.

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

 • 4.4. Thăng cấp hợp thành Võ Hồn: Cần Hồn Băng Châu, Thỏi Vàng, Linh Hồn Toái Phiến Đại.

a. Đổi nguyên liệu:

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

*Chú ý: để 5 Hồn Băng Châu cùng cấp ở ô đầu tiên trong phần Nguyên Liệu (NL) tay nải.

b. Thăng cấp: Lĩnh ngộ kĩ năng xong, Võ Hồn tăng lên cấp 1.

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB
Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

*Chú ý: để Võ Hồn ở ô đầu tiên trong phần Đạo Cụ (ĐC) của tay nải.

4.5. Tẩy kỹ năng Võ Hồn

_Cần Ức Hồn Thạch

_Đưa Võ Hồn cần tẩy kỹ năng → Duyệt

_Tẩy kỹ năng xong, kĩ năng Võ Hồn sẽ tạo mới ngẫu nhiên

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

 • 4.6. Lĩnh ngộ kỹ năng Võ Hồn:

_Đưa Võ Hồn cần lĩnh ngộ → Duyệt

Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB

*Lưu Ý:

 • Võ Hồn có thể đục lỗkhảm ngọc, cường hóa.
 • Cần Tháo gỡ Bảo Thạch trước khi thao tác để tránh tổn thất.
 • Lĩnh ngộ kỹ năng sẽ mở rộng 10 ô Nguyên liệu (NL) trong tay nải.
 • Cần xuống ngựa trước khi thao tác.
 • Nếu mặc các trang bị có tính chất phòng thủ trước khi mặc Võ Hồn thì nội-ngoại thủ sẽ giảm. Khắc phục: cởi 1 trang bị phòng thủ bất kì ra mặc lại.

 Xem tiếp: Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB