f
 


Thú Cưỡi Của Võ Đang Phái

Võ Đang - Thụy Liên Hạc

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Hạc 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Võ Đang Phái Trong Game TLBB
Kim Dực Hạc 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Võ Đang Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Nga My trong game TLBB