f
 


Thú Cưỡi Của Thiên Long Phái

Thiên Long - Long Huyết Mã

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Hoàng Phiêu Mã 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Thiên Long Phái Trong Game TLBB
Thanh Bạch Tông Mã 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Thiên Long Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Tinh Túc trong game TLBB