f
 


Thú Cưỡi Của Nga My Phái

Nga My - Lưu Ly Phụng

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Thanh Phụng 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Nga My Phái Trong Game TLBB
Hồng Bạch Phụng 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Nga My Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Thiên Long trong game TLBB