f
 


Thú Cưỡi Của Minh Giáo Phái

Minh Giáo - Liệt Diệm Sư

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Sư Tử 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Minh Giáo Phái Trong Game TLBB
Bạch Sư 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Minh Giáo Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Cái Bang trong game TLBB