f
 


Thú Cưỡi Của Cái Bang Phái

Cái Bang - Ngân Nguyệt Lang

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Khôi Lang 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Cái Bang Phái Trong Game TLBB
Bạch Lang 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Cái Bang Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Võ Đang trong game TLBB