f
 


Kỹ Năng Hái Thuốc

Hái thuốc

Giới Thiệu Kỹ Năng Hái Thuốc Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 20

Học hái thuốc: 

Địa điểm học tập: 

  • Lưu Ký Nô ở Đại Lý(99,133)
  • Vương Thẩm Chi ở Tô Châu(106,109)
  • Nghiêm Bách Thảo ở Lạc Dương(120,169)

Lựa chọn “Học kỹ năng hái thuốc”, và nộp một số tiền nhất định.

Sản phẩm của hái thuốc: 

Sản phẩm chủ yếu là các loại dược thảo.

Sử dụng kỹ năng hái thuốc:

Khi trong tay nải có mang theo liềm hái thuốc, tại các khu vực ngoài thị trấn, click vào thảo dược để hái. Mỗi lần hái thuốc thành công, sẽ tiêu hao một lượng tinh lực nhất định.

Nâng cấp kỹ năng hái thuốc: 

Tìm gặp đại sư kỹ năng hái thuốc (Nghiêm Bách Thảo ở Lạc Dương (120,169) ), đối thoại lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng hái thuốc”, click vào “Học” trong bảng. 

Để nâng cấp kỹ năng này cần có độ thuần thục đạt đến mức cao nhất của cấp độ hiện tại, đồng thời cấp độ chung của các hạ cũng phải đạt đến mức. Nâng cấp kỹ năng hái thuốc sẽ tiêu hao một số tiền và kinh nghiệm nhất định.

Độ thuần thục: 

Mỗi một kỹ năng sinh hoạt đều có độ thuần thục tương ứng, mới học xong, độ thuần thục bằng 0, số lần thao tác càng nhiều, độ thuần thục càng tăng. Đạt đến độ thuần thục cao nhất của cấp độ thì tiếp tục thao tác cũng không tăng thêm được nữa. Cần phải nâng cấp kỹ năng sinh hoạt sau đó mới có thể tiếp tục nâng độ thuần thục lên được.Xem tiếp: Giới Thiệu Kỹ Năng Trồng Trọt Trong Game TLBB