f
 


Hướng dẫn các Bản đồ cần thiết khi luyện cấp

Đầu tiên, để biết cấp độ mình train (luyện) ở đâu các bằng hữu có thể dùng Giang Hồ Chỉ Nam để được hướng dẫn: 

Hướng dẫn các Bản đồ cần thiết khi luyện cấp trong game TLBB

Hướng dẫn các Bản đồ cần thiết khi luyện cấp trong game TLBB

Sau khi đã xem được cấp độ của mình, các bạn có thể đọc hướng dẫn sau, để biết địa điểm mình cần đến luyện cấp:

Lv 1 - 10: Vô Lượng Sơn 

Đại Lý → Vô Lượng Sơn.

 

Lv 10 - 25: Đôn Hoàng 

Lạc Dương → Đôn Hoàng

Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng.

Hướng dẫn các Bản đồ cần thiết khi luyện cấp trong game TLBB

Lv 25 - 40 - 50: Ma Nhai Động – Yến Vương Cổ Mộ

Ma Nhai Động: Lạc Dương → Nhạn Nam → Ma Nhai Động.

Yến Vương Cổ Mộ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Nhạn Bắc → Yến Vương Cổ Mộ.

 

Lv 5x - 9x: Tầng Hoàng Địa Cung 1 2 3

Đại Lý → Kiếm Các → Tầng Hoàng Địa Cung.

Lạc Dương → Đôn Hoàng → Kiếm Các → Tầng Hoàng Địa Cung.

 

Lv 9x - 119: Hỏa Diệm Sơn, Đại Uyển, Hạn Huyết Lĩnh, Cao Xương, Cao Xương Mê Cung, Tháp Lý Mộc, Tháp Lý Mộc Mã Can, Tuyết Lang Hồ.

Hỏa Diệm Sơn: Lâu Lan → Cao Xương → Hỏa Diệm Sơn, Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn, Lạc Dương → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn.

Đại Uyển: Lâu Lan → Đại Uyển.

Hạn Huyết Lĩnh: Lâu Lan → Đại Uyển → Hạn Huyết Lĩnh.

Cao Xương: Lâu Lan → Cao Xương.

Cao Xương Mê Cung: Lâu Lan → Cao Xương → Cao Xương Mê Cung.

Tháp Lý Mộc Mã Can: Lâu Lan → Tháp Lý Mộc → Tháp Lý Mộc Mã Can.

Tuyết Lang Hồ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Thảo Nguyên → Trường Bạch Sơn → Tuyết Lang Hồ.Xem tiếp: Hướng dẫn Gia nhập môn phái trong game TLBB