f
 


Hướng dẫn Trang Bị Thương

Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Thương trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Kim Cương Vô ẢnhThương

101

Thương

Đồ thường

Châu Á

11

10158000

Thiên Sát Điêu Kim Thương

98

Thương

Đồ thường

Châu Á

10

9187000

Thiên Hồn Điêu Kim Thương

94

Thương

Đồ thường

Châu Á

10

8174000

Thiên Nguyên Điêu Kim Thương

90

Thương

Đồ thường

Châu Á

10

7214000

Thiên Đạo Hỏa Tiêm Thương

85

Thương

Đồ thường

Châu Á

9

6238000

Chính Đạo HỏaTiêm Thương

80

Thương

Đồ thường

Châu Á

9

5328000

Ma Đạo Hỏa Tiêm Thương

76

Thương

Đồ thường

Châu Á

9

4491000

Lưỡng Nghĩa Thần Hành Thương

72

Thương

Đồ thường

Châu Á

8

3623000

Tử Ngọ Thần Hành Thương

68

Thương

Đồ thường

Châu Á

8

2896000

Càn Khôn Thần Hành Thương

64

Thương

Đồ thường

Châu Á

8

1915000

Thanh Long Phi Báo Mẫu

60

Thương

Đồ thường

Châu Á

7

1216000

ChuTước Phi Báo Mẫu

56

Thương

Đồ thường

Châu Á

7

981000

Truy Hồn Phi Báo Mẫu

52

Thương

Đồ thường

Châu Á

7

766000

Dịch Phong Kim HồnThương

48

Thương

Đồ thường

Châu Á

6

591000

Cuồng Phong Kim HồnThương

45

Thương

Đồ thường

Châu Á

6

486000

Huyền Phong Kim HồnThương

42

Thương

Đồ thường

Châu Á

6

389000

Lôi Điện Phương Thiên Kích

38

Thương

Đồ thường

Châu Á

5

284000

Hắc Tuyết Phương Thiên Kích

35

Thương

Đồ thường

Châu Á

5

222500

Xích Hỏa Phương Thiên Kích

32

Thương

Đồ thường

Châu Á

5

167000

Uy Vũ  Cửu Long Thương

29

Thương

Đồ thường

Châu Á

4

121500

Trung Dũng Bát Long Thương

26

Thương

Đồ thường

Châu Á

4

88500

Thần Lực Thất Long Thương

24

Thương

Đồ thường

Châu Á

4

69000

Truy Hồn Độc Xà Mâu

21

Thương

Đồ thường

Châu Á

3

43000

Đoạt Mệnh Phi Xà Mâu

18

Thương

Đồ thường

Châu Á

3

25500

Hàn Phong Hoa Xà Mâu

16

Thương

Đồ thường

Châu Á

3

17000

Trọng Thanh Đồng Giáo

13

Thương

Đồ thường

Châu Á

2

8750

Đại Thanh Đồng Giáo

10

Thương

Đồ thường

Châu Á

2

4250

Tiểu Thanh Đồng Giáo

8

Thương

Đồ thường

Châu Á

2

3750

Hình Nguyệt Thương

5

Thương

Đồ thường

Châu Á

1

2750

Luân Nguyệt Thương

3

Thương

Đồ thường

Châu Á

1

1750

Nguyệt Nha Thương

1

Thương

Đồ thường

Châu Á

1

990Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Đại Đao trong SRO