f
 


Hướng dẫn Trang Bị Cung

 Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Cung trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

 

Cung Thần Hành Kim Cương

 

101

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

11

 

10158000

 

Cung Hoa Vũ Thiên Sát

 

98

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

10

 

9187000

 

Cung Hoa Vũ Thiên Hồn

 

94

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

10

 

8174000

 

Cung Hoa Vũ Thiên Nguyên

 

90

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

10

 

7214000

 

Cung Phong Hầu Thiên Đạo

 

85

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

9

 

6238000

 

Cung Phong Hầu Chính Đạo

 

80

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

9

 

5328000

 

Cung Phong Hầu Ma Đạo

 

76

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

9

 

4491000

 

Cung Hạo Nguyệt Lưỡng Nghĩa

 

72

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

8

 

3623000

 

Cung Hạo Nguyệt Tử Ngọ

 

68

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

8

 

2896000

 

Cung Hạo Nguyệt Càn Khôn

 

64

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

8

 

1915000

 

Cung Liệt Phong Thanh Long

 

60

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

7

 

1216000

 

Cung Liệt Phong Chu Tước

 

56

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

7

 

981000

 

Cung Liệt Phong Bạch Hổ

 

52

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

7

 

766000

 

Cung Hàn Nguyệt Dịch Phong

 

48

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

6

 

591000

 

Cung Hàn Nguyệt Cuồng Phong

 

45

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

6

 

486000

 

Cung Hàn Nguyệt Huyền Phong

 

42

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

6

 

389000

 

Cung Tiểu Long Lôi Điện

 

38

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

5

 

284000

 

Cung Tiểu Long Hắc Tuyết

 

35

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

5

 

222500

 

Cung Tiểu Long Xích Hỏa

 

32

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

5

 

167000

 

Cung Thu Tiếu Uy Vũ

 

29

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

4

 

121500

 

Cung Thu Tiếu Trung Tũng

 

26

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

4

 

88500

 

Cung Thu Tiếu Thần Lực

 

24

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

4

 

69000

 

Cung Thiết Thai Truy Hồn

 

21

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

3

 

43000

 

Cung Thiết Thai Đoạt Mệnh

 

18

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

3

 

25500

 

Cung Thiết Thai Hàn Phong

 

16

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

3

 

17000

 

Cung Thanh Minh Cường Lực

 

13

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

2

 

8750

 

Cung Thanh Minh Đại Lực

 

10

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

2

 

4250

 

Cung Thanh Minh

 

8

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

2

 

3750

 

Cung Hoàng Đồng Cường Lực

 

5

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

1

 

2750

 

Cung Hoàng Đồng Đại Lực

 

3

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

1

 

1750

 

Cung Hoàng Đồng

 

1

 

Cung

 

Đồ thường

 

Châu Á

 

1

 

990Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Khiên trong SRO