f
 


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lăng Mộ Pharaoh

Khám phá bí ẩn lăng mộ Pharaoh trong SRO

 

Nhiệm vụ để vào tầng 2 của lăng mộ Pharaoh trong SRO

Để vào được tầng 2 của lăng mộ Pharaoh các lữ khách phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ bao gồm 20 nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau liên quan tới các NPC: Senmute (X:- 16761| Y: - 153), bác sỹ Renenutet (X: - 16725| Y: - 386), Maneto - nhân viên tài chính (X: - 16446 ,Y: - 77).

1.      Nhiệm vụ 1: Sự hy sinh đáng ngờ

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 100
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt quái vật Wareneck và thu thập 50 vật phẩm đem về cho Senmute.
 • Phần thưởng: 18676935 EXP/ Skill Points 2100 / Gold 4681

2.      Nhiệm vụ 2: Dụng cụ nghi lễ

 • NPC nhận: Bác sỹ Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 100
 • Nhiệm vụ liên quan: Questionable Sacrifice
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Giết Sand raider và thu thập đủ 50 vật phẩm Strange Decors
 • Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

3.      Nhiệm vụ 3: Đứa con phản bội

 • NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
 • Cấp độ cần thiết: 100
 • Nhiệm vụ liên quan: The Ceremonial Tool
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Chuyển thư tới Senmute
 • Phần thưởng: EXP 9338467 / Skill Points 1100 / Gold 2340

4.      Nhiệm vụ 4: Chặn đứng nghi lễ

 • NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
 • Cấp độ cần thiết: 100
 • Nhiệm vụ liên quan: His Protesting Son
 • Yêu cầu nhiệm vụ: săn 50 Wareneck và 50 Sand raider
 • Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

5.      Nhiệm vụ 5: Sự mất tích của thầy tu tối cao (1)

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 101
 • Nhiệm vụ liên quan: Stopping the Ceremony
 • Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

6.      Nhiệm vụ 6: Sự mất tích của thầy tu tối cao (2)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 101
 • Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (1)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Maneto
 • Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

7.      Nhiệm vụ 7: Dấu vết của Berenice

 • NPC nhận: Maneto
 • Cấp độ cần thiết: 101
 • Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (2)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Tathen và sưu tầm 1 torn garment
 • Phần thưởng: EXP 19237244 / Skill Points 2200 / Gold 4725

8.      Nhiệm vụ 8: Hung tin (1)

 • NPC nhận: Maneto
 • Cấp độ cần thiết: 101
 • Nhiệm vụ liên quan: Berenice's Traces
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

9.      Nhiệm vụ 9: Hung tin (2)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 101
 • Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (1)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Maneto
 • Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

10. Nhiệm vụ 10: Cảm giác bất an

 • NPC nhận: Maneto
 • Cấp độ cần thiết: 101
 • Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (2)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute
 • Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

11. Nhiệm vụ 11: Điều tra thông tin khả nghi

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 101
 • Nhiệm vụ liên quan: An Ominous Sense
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

12. Nhiệm vụ 12: Sự thật về thông tin lạ (1)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 102
 • Nhiệm vụ liên quan: Investigating the Strange Rumor
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Khepri và Desert Bug
 • Phần thưởng: EXP 19814361 / Skill Points 2300 / Gold 4768

13. Nhiệm vụ 13: Sự thật về thông tin lạ (2)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 104
 • Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (1)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Sadman, Blood Sadman và Blood Hyena
 • Phần thưởng: EXP 63063169 / Skill Points 3500 / Gold 7284

14. Nhiệm vụ 14: Sự thật về thông tin lạ (3)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (2)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Ure’uth, Mehen, Aker
 • Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 7350

15. Nhiệm vụ 15: Mentuhotep hư hỏng

 • NPC nhận: Renenutet
 •  Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (3)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập Senmute
 • Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ Gold 2406

16. Nhiệm vụ 16: Khẳng định thực lực

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan:
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Apis (Cổng vào lăng mộ Pharaoh)
 • Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

 

Những nhiệm vụ phải pt8 chia điểm chia đồ mới nhận được trong SRO

17. Những trái tim đang đập (1)

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan:
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sphinx (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
 • Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

18. Những trái tim đang đập (2)

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 106
 • Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (1)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sekhmet (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
 • Phần thưởng: EXP 66903714 / Skill Points 3700 / Gold 14831

19. Những trái tim đang đập (3)

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 107
 • Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (2)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Nephthys (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
 • Phần thưởng: EXP 68910826 / Skill Points 3800 / Gold 14962

20. Những trái tim đang đập (4)

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 108
 • Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (3)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Horus (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
 • Phần thưởng: EXP 70978148 / Skill Points 3900 / Gold 15093

21. Những trái tim đang đập (5)

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 109
 • Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (4)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Osiris (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
 • Phần thưởng: EXP 73107492 / Skill Points 4000 / Gold 15225

 

Nhiệm vụ vào tầng 3 của lăng mộ Pharaoh trong SRO

Để vào được tầng 3 của lăng mộ Pharaoh, các lữ khách bắt buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ để vào tầng 2 và phải hoàn thiện nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân (Châu Á)/ Tử Tước (Châu Âu).

Tương tự như nhiệm vụ vào tầng 2, nhiệm vụ này được thực hiện thành chuỗi và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu Vũ Tướng Quân/ Nam Tước.

 

Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân/ Tử Tước cấp 105 như sau:

1.      Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Intermediate)

 • NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân / Tương quân Ratchel
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute - Thống đốc Alexandria

2.      Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Intermediate)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:

3.      Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

4.      Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

5.      Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

6.      Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

7.      Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

8.      Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

9.      Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Intermediate)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 2 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.
 •  Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

10. Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Intermediate)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 105
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Intermediate)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền - Đại tướng quân/Rachel tướng quân
 • Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450.

 

Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Chấn Vũ Tướng Quân/ Bá Tước cấp 110 như sau:

1.      Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Advance)

 • NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute – Thống đốc thành phố Alexandria
 • Phần thưởng:

2.      Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt (Advance)

 • NPC nhận: Senmute
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:

3.      Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon(Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt(Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

4.      Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

5.      Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Advance)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

6.      Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Advance)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

7.      Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

8.      Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)
 • Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

9.      Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 3 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.
 • Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

10. Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Advance)

 • NPC nhận: Renenutet
 • Cấp độ cần thiết: 110
 • Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Advance)
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel
 • Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450Khám phá bí ẩn lăng mộ Pharaoh

 

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm vụ Lôi Thần Điện trong SRO