f
 


Các loại Gậy Summoner (Stick) trong Mu Online

Giới thiệu các loại Gậy Summoner - Sticks

 

Hình ảnh Tên gậy Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Divine Stick of Archangel - - - Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Mistery Stick 28 53 25 Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Violent Wind Stick 42 67 25 Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Book of Samut 52 77 - Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Book of Neil 59 84 - Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Red Wing Stick 59 84 25 Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Book of Lagle 65 90 - Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Ancient Stick 78 103 25 Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Demonic Stick 100 125 30 Bloody Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Rave Stick - - 30 Bloody Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Storm Blitz Stick 110 - 30 Bloody Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Eternal Wings Stick 147 - - Bloody Summoner
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Summon Spirit Stick - - - Dimension Master
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Bloodangel Stick - - 30 Dimension Master
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Blessed Divine Stick of Archangel - - 30 Dimension Master
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Darkangel Stick - - 30 Dimension Master
Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online Holyangel Stick - - 40 Dimension Master

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online