f
 


Hướng dẫn vũ khí Dark Angel (Ruud 2) Mu Online (SS12)

VŨ KHÍ DARKANGEL - VŨ KHÍ RUUD 2 TRONG MU ONLINE - SEASON 11

 

Cập nhật vũ khí Darkangel trong Mu Online

Darkangel Mastery Weapon Item
  Tên Phân loại vũ khí Skills
Dark Knight Darkangel Sword Kiếm dùng 1 tay Cyclone
Dark Wizard/Magic Knight  Darkangel Staff Gậy dùng 1 tay -
Elf  Darkangel Bow Cung Triple Shot
Summoner  Darkangel Stick Gậy -
Magic Knight Darkangel Magic Sword Kiếm dùng 1 tay Power Slash
Dark Lord Darkangel Scepter Quyền trượng Force Wave
Rage Fighter Darkangel Claws Móng vuốt Phoenix Shot
Grow Lancer Darkangel Lance Cây Thương Lunge

Cách chế tạo vũ khí Darkangel - vũ khí Ruud 2 trong Mu online

1. Chuẩn bị:
- Để nâng cấp vũ khí Bloodangel thành Darkangel, bạn cần phải có vũ khí Ruud 1 +11 op +16 hoặc cao hơn
- Để nâng cấp lên vũ khí ruud 2 cần vật phẩm bắt buộc Darkangel Anvil. Bạn có thể mua vật phẩm với Ruud tại NPC James (32, 239) ở Elbeland.
 

2. Thao tác hoạt động của vũ khí Darkangel
- Bạn có thể tạo vật phẩm Vũ khí bóng tối thông qua Chaos Goblin ở Noria (180, 103).
- Vật phẩm không thể thay đổi và sau khi kết hợp, thông tin opt và cấp độ sẽ được đặt lại. Tuy nhiên, opt exl và opt lucky không thay đổi.
Ví dụ: Nếu vật liệu cơ bản Bloodangel Sword là +11 op 16  (Cơ hội DMG exl 10%, tăng 1.5 mỗi cấp) với op lucky, vật phẩm được nâng cấp sẽ là  Darkangel Sword +0 op 0, vật phẩm lucky (Cơ hội DMG exl 10 %, Tăng 1,5 mỗi cấp).

[Thao tác chế tạo vũ khí Darkangel]

  Nguyên liệu kết hợp Ngọc Tỷ lệ thành công Kết quả

Vũ khí Bloodangel

+11 op 16

Darkangel
Anvil
20 Jewel of Bless
20 Jewel of Soul 
1 Jewel of Chaos
1 Jewel of Creation
100% Darkangel Weapon +0 op 0
[Luck/Excellent Op sẽ được giữ lại]

Cài đặt chế tạo vũ khí Darkangel

Phân loại
Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
DMG / WIZ DMG tăng 1.6 mỗi 20 cấp độ.
Tăng WIZ DMG hoặc DMG +45

- Nếu op vũ khí Bloodangel tăng 1.5 DMG / WIZ DMG được nâng cấp lên thành vũ khí Darkangel thành công sẽ có op mới tăng 1.6 DMG / WIZ DMG.
 - Vật phẩm vũ khí kiếm, kiếm, quyền trượng, cung, móng vuốt và cây thương sẽ có op tăng DMG.
- Staff và Stick sẽ có op tăng WIZ DMG.

 

Thông tin về vũ khí Dark Angle - Vũ khí Ruud 2 trong Mu online

BLADE MASTER

Excellent Darkangel Sword
Excellent Darkangel Sword Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 354 ~ 365
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 935
Nhanh Nhẹn 303
Weapon Skill Cyclone
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công +cấp độ/20
Sức đánh thêm +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

GRAND MASTER / DUAL MASTER (MAGE TYPE)

Excellent Darkangel Staff
Excellent Darkangel Staff Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 143 ~ 149
WIZ DMG 102%
Tốc Độ Tấn Công 30
Sức Mạnh 208
Nhanh Nhẹn 97
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công WIZ +cấp độ/20
Tăng WIZ DMG +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

HIGH ELF

Excellent Darkangel Bow
Excellent Darkangel Bow Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 375 ~ 395
Tốc Độ Tấn Công 45
Sức Mạnh 192
Nhanh Nhẹn 1118
Weapon Skill Triple Shot
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công +cấp độ/20
Sức đánh thêm +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

DIMENSION MASTER

Excellent Darkangel Stick
Excellent Darkangel Stick Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 133 ~ 139
WIZ DMG 100%
Tốc Độ Tấn Công 30
Sức Mạnh 341
Nhanh Nhẹn 103
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công WIZ +cấp độ/20
Tăng WIZ DMG +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

DUAL MASTER

Excellent Darkangel Magic Sword
Excellent Darkangel Magic Sword Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 351 ~ 361
WIZ DMG 70%
Tốc Độ Tấn Công 45
Sức Mạnh 686
Nhanh Nhẹn 419
Required Energy 145
Weapon Skill Power Slash
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công +cấp độ/20
Sức đánh thêm +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

LORD EMPEROR

Excellent Darkangel Scepter
Excellent Darkangel Scepter Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 262 ~ 272
Pet DMG 68%
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 652
Nhanh Nhẹn 147
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công +cấp độ/20
Sức đánh thêm +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

RAGE FIGHTER

Excellent Darkangel Claws
Excellent Darkangel Claws Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 252 ~ 262
Tốc Độ Tấn Công 35
Sức Mạnh 547
Nhanh Nhẹn 186
Weapon Skill Phoenix Shot
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công +cấp độ/20
Sức đánh thêm +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

GROW LANCER

Excellent Darkangel Lance
Excellent Darkangel Lance Mu Online Equip Level 600
Min / Max DMG 178 ~ 188
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 408
Nhanh Nhẹn 297
Weapon Skill Lunge
Excellent Option Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng 1.6 sức tấn công +cấp độ/20
Sức đánh thêm +45
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8

 Xem tiếp: Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)