f
 


Hướng dẫn vũ khí Blood Angel (Ruud 1) Mu Online (S11)

BLOODANGEL WEAPON - VŨ KHÍ HUYẾT THẦN TRONG MU ONLINE

 

  • Vũ khí Bloodangel có thể được mua bằng Ruud tại NPC Lugard (32.239) ở Elbeland.
  • Shop Ruud bán vũ khí Bloodangle phù hợp với class nhân vật.
  • Nếu bạn mua vũ khí Bloodangel từ cửa hàng Ruud, chúng sẽ đi cùng với các Opt Excellent. Tất cả vũ khí sẽ có opt 'Tỷ lệ sát thương tuyệt vời 10%', và thêm 1 ~ 2 Opt Excellent hoặc Opt Luck được lựa chọn ngẫu nhiên.

Thông tin về Vũ khí huyết thần trong Mu Online

  • Vũ khí Bloodangel Excellent

 

Bloodangel Excellent Option
Tăng sát thương Exl 10% 100%
Tốc độ tấn công (Wizardry)  +7 Cộng thêm
(1-2 Opts)
Thu được (Life / 8) khi quái vật bị giết
Thu được (Mana/ 8) khi quái vật bị giết
Tăng tấn công DMG +1,5 mỗi 20 cấp
Tăng tấn công DMG 42

 

  • Thông tin vũ khí cho mỗi class nhân vật

<Table.1 – Vũ khí cho mỗi class nhân vật>

Class Tên Skill Slot
Blade Master  Bloodangel Sword Cyclone Kiếm cầm một tay
Dual Master Bloodangel Magic Sword Power Slash Kiếm cầm một tay
Grand Master, Dual Master Bloodangel Staff - Gậy cầm một tay
High Elf Bloodangel Bow Triple Shot Cung
Dimension Master Bloodangel Stick - Gậy
Lord Emperor Bloodangel Scepter Force Wave Quyền Trượng
Fist Master Bloodangel Claws Beast Uppercut Móng Vuốt
Mirage Lancer Bloodangel Lance Lunge Cây Thương

 

(1) Dark Knight - Blademaster

Bloodangel Sword
Bloodangel Sword Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Tấn Công DMG
886 287 299 ~ 310

 

(2) Dark Wizard, Magic Gladiator - Grand Master, Dual Master

Bloodangel Staff
Bloodangel Staff Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Tấn Công DMG / Wizardry DMG
266 93 110 ~ 116 / 92%

 

(3) Elf - High Elf

Bloodangel Bow
Bloodangel Bow Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Tấn Công DMG
182 1059 248 ~ 258

 

(4) Magic Gladiator - Dual Master (SMG)

Bloodangel Magic Sword
Bloodangel Magic Sword Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Energy Tấn Công DMG / Wizardry DMG
650 398 139 292 ~ 303 / 67%

 

(5) Dark Lord - Lord Emperor

Bloodangel Scepter
Bloodangel Scepter Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Tấn Công DMG / Wizardry DMG
618 140 224 ~ 236 / 63%

 

(6) Summoner - Dimension Master

Bloodangel Stick
Bloodangel Stick Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Tấn Công DMG / Wizardry DMG
324 98 99 ~ 105 / 90%

 

(7) Rage Fighter - Fist Master

Bloodangel Claw
Bloodangel Claw Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Tấn Công DMG
518 177 176 ~ 186

 

(8) Grow Lancer - Mirage Lancer

Bloodangel Lance
Bloodangel Lance Mu Online
Excellent Item
Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Tấn Công DMG
387 282 161 ~ 172

 Xem tiếp: Hướng dẫn trang bị Darkangel (Ruud 2) Mu Online (SS11)