f
 


Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

1. Giới thiệu hệ thống vật phẩm mới (Mastery Items) trong game Mu Online:

Bắt đầu từ Season 10 trở lên, xuất hiện hệ thống vật phẩm mớ: set đồ mới, vũ khí mới và tiền Ruud mới. Các vật phẩm này có tên gọi chung là vật phẩm Mastery hoặc vật phẩm Ruud.

Hệ thống vật phẩm Mastery được chia ra làm 5 cấp độ như sau:

Cấp Tên Set trang bị Vũ khí Làm sao để có
Ruud 1 Blood Angel Season 10 Season 11 Mua từ shop Ruud
Ruud 2 Dark Angel Season 11 Season 12 Nâng cấp từ Ruud 1
Ruud 3 Holy Angel Season 12 Season 13 Nâng cấp từ Ruud 2
Ruud 4 Awakening Soul Season 13 Season 14 Nâng cấp từ Ruud 3
Ruud 5 Frost Blueye Season 14 Season 15 Nâng cấp từ Ruud 4

Blood Angel (Ruud 1) ⇒ Dark Angel (Ruud 2) Holy Angel (Ruud 3) Awakenning Soul (Ruud 4) Frost Blueye (Ruud 5)

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Xem thêm: 

Sức mạnh các trang bị Blood Angel (Ruud 1)
- Sức mạnh các vũ khí Blood Angel (Ruud 1)
- Sức mạnh các trang bị Dark Angel (Ruud 2)
Sức mạnh các vũ khí Dark Angel (Ruud 2)
- Sức mạnh các trang bị Holy Angel (Ruud 3)
- Sức mạnh các vũ khí Holy Angel (Ruud 3)
- Sức mạnh các trang bị Awakenning Soul (Ruud 4)
- Sức mạnh các vũ khí Awakenning Soul (Ruud 4)
- Sức mạnh các trang bị Frost Blueye (Ruud 5)

 

2. Sức mạnh set trang bị Mastery trong game Mu Online:

Set trang bị 2 món kích hoạt 3 món kích hoạt 4 món kích hoạt
Ruud 1 - Blood Angel

- Tăng sát thương kỹ năng

- Tăng STR / AGI / ENE

- Tăng tỉ lệ x2 sát thương +10%

- Tăng sát thương

- Tỉ lệ sát thương chí mạng +15%

- Tỉ lệ sát thương hoàn hảo +15%

- Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

- Tăng tất cả các chỉ số

- Tăng phòng thủ cơ bản

- Tăng sát thương chí mạng

- Tăng sát thương hoàn hảo

Ruud 2 - Dark Angel

- Tăng sát thương kỹ năng

- Tăng STR / AGI / ENE

- Tăng tỉ lệ x2 sát thương +15%

- Tăng sát thương

- Tỉ lệ sát thương chí mạng +18%

- Tỉ lệ sát thương hoàn hảo +18%

- Loại bỏ phòng thủ đối phương +7%

- Tăng tất cả các chỉ số

- Tăng phòng thủ cơ bản

- Tăng sát thương chí mạng

- Tăng sát thương hoàn hảo

Ruud 3 - Holy Angel

- Tăng sát thương kỹ năng

- Tăng STR / AGI / ENE

- Tăng tỉ lệ x2 sát thương +18%

- Tăng sát thương

- Tỉ lệ sát thương chí mạng +20%

- Tỉ lệ sát thương hoàn hảo +20%

- Loại bỏ phòng thủ đối phương +9%

- Tăng tất cả các chỉ số

- Tăng phòng thủ cơ bản

- Tăng sát thương chí mạng

- Tăng sát thương hoàn hảo

Ruud 4 - Awakening Soul

- Tăng sát thương kỹ năng

- Tăng STR / AGI / ENE

- Tăng tỉ lệ x2 sát thương +18%

- Tăng sát thương

- Tỉ lệ sát thương chí mạng +20%

- Tỉ lệ sát thương hoàn hảo +20%

- Loại bỏ phòng thủ đối phương +9%

- Tăng tất cả các chỉ số

- Tăng phòng thủ cơ bản

- Tăng sát thương chí mạng

- Tăng sát thương hoàn hảo

- Tăng tỉ lệ x3 sát thương +2%

Ruud 5 - Frost Blueye

- Tăng sát thương kỹ năng

- Tăng STR / AGI / ENE

- Tăng tỉ lệ x2 sát thương +18%

- Tăng sát thương

- Tỉ lệ sát thương chí mạng +20%

- Tỉ lệ sát thương hoàn hảo +20%

- Loại bỏ phòng thủ đối phương +9%

- Tăng tất cả các chỉ số

- Tăng phòng thủ cơ bản

- Tăng sát thương chí mạng

- Tăng sát thương hoàn hảo

- Tăng tỉ lệ x3 sát thương +4%

- Tăng máu tối đa

Ghi chú: Các chỉ số tăng sát thương kỹ năng, tăng STR / AGI / ENE thay đổi tuỳ theo nhân vật và cấp độ trang bị.

 

3. Sức mạnh vũ khí Mastery trong game Mu Online:

Đang cập nhật

4. Nâng cấp  / ép các trang bị và vũ khí Mastery trong game Mu Online:

- Cách ép trang bị / vũ khí Blood Angel (Ruud 1):

Ép trang bị Blood Angel (Ruud 1) - Season 10 Ép vũ khí Blood Angel (Ruud 1) - Season 11

 - Trang bị Blood Angel (Ruud 1) có thể mua tại NPC James (Elbeland 32.239)

 - Vũ khí Blood Angel (Ruud 1) có thể mua tại NPC James (Elbeland 32.239)
Tỉ lệ thành công: 100% Tỉ lệ thành công: 100%

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Bloodangel Sword Mu Online Bloodangel Staff Mu Online Bloodangel Bow Mu Online Bloodangel Magic Sword Mu Online

Bloodangel Scepter Mu Online Bloodangel Stick Mu Online Bloodangel Claw Mu Online Bloodangel Lance Mu Online

 

- Cách ép trang bị / vũ khí Dark Angel (Ruud 2):

Ép trang bị Dark Angel (Ruud 2) - Season 11 Ép vũ khí Dark Angel (Ruud 2) - Season 12

 - Trang bị Blood Angel (Ruud 1) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16

 - Sealed Stone Shard: mua tại NPC James

 - Ngọc ước nguyện x10

 - Ngọc tâm linh x10

 - Ngọc hỗn nguyên x1

 -  Ngọc sáng tạo x1

 - Vũ khí Blood Angel (Ruud 1) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16
 - Darkangel Anvil: mua tại NPC James
 - Ngọc ước nguyện x20
 - Ngọc tâm linh x20
 - Ngọc hỗn nguyên x1
 - Ngọc sáng tạo x1
Tỉ lệ thành công: 100% Tỉ lệ thành công: 100%

Excellent Darkangel Knight Set Mu Online Excellent Darkangel Wizard Set Mu Online Excellent Darkangel Elf Set Mu Online Excellent Darkangel Summoner Set MU Online

Excellent Darkangel Magic Set Mu Online Excellent Darkangel Lord Set Mu Online Excellent Darkangel Fighter Set Mu Online Excellent Darkangel Lancer Set Mu Online

Excellent Darkangel Sword Mu Online Excellent Darkangel Staff Mu Online Excellent Darkangel Bow Mu Online Excellent Darkangel Stick Mu Online 

Excellent Darkangel Magic Sword Mu Online Excellent Darkangel Scepter Mu Online Excellent Darkangel Claws Mu Online Excellent Darkangel Lance Mu Online

 

- Cách ép trang bị / vũ khí Holy Angel (Ruud 3):

Ép trang bị Holy Angel (Ruud 3) - Season 12 Ép vũ khí Holy Angel (Ruud 3) - Season 13
 - Trang bị Dark Angel (Ruud 2) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16
 - Holyangel Soul: mua tại NPC James
 - Ngọc ước nguyện x20
 - Ngọc tâm linh x20
 - Ngọc hỗn nguyên x1
 - Ngọc sáng tạo x1
 - Vũ khí Dark Angel (Ruud 2) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16
 - Holyangel Anvil: mua tại NPC James
 - Ngọc ước nguyện x20
 - Ngọc tâm linh x20
 - Ngọc hỗn nguyên x1
 - Ngọc sáng tạo x1
Tỉ lệ thành công: 100% Tỉ lệ thành công: 100%

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Holyangel Sword Mu Online Holyangel Staff Mu Online Holyangel Bow Mu Online Holyangel Stick Mu Online

Holyangel Magic Sword Mu Online Holyangel Scepter Mu Online Holyangel Claws Mu Online Holyangel Lance Mu Online

 

- Cách ép trang bị / vũ khí Awakening Soul (Ruud 4):

Ép trang bị Awakening Soul (Ruud 4) - Season 13 Ép vũ khí Awakening Soul (Ruud 4) - Season 14
 - Trang bị Holy Angel (Ruud 3) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16
 - Awakening Soul: mua tại NPC James
 - Ngọc ước nguyện x20
 - Ngọc tâm linh x20
 - Ngọc hỗn nguyên x1
 - Ngọc sáng tạo x1
 - Vũ khí Holy Angel (Ruud 3) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16
 - Soul Anvil: mua tại NPC James
 - Ngọc ước nguyện x30
 - Ngọc tâm linh x30
 - Ngọc hỗn nguyên x1
 - Ngọc sáng tạo x1
Tỉ lệ thành công: 100% Tỉ lệ thành công: 100%

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Soul Sword Mu Online Soul Staff Mu Online Soul Bow Mu Online Soul Quiver Mu Online

Soul Magic Sword Mu Online Soul Scepter Mu Online Soul Stick Mu Online Soul Claws Mu Online

Soul Lance Mu Online

 

- Cách ép trang bị / vũ khí Frost Blueye (Ruud 5):

Ép trang bị Frost Blueye (Ruud 5) - Season 14 Ép vũ khí Frost Blueye (Ruud 5) - Season 15
 - Trang bị Awakening Soul (Ruud 4) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16
 - Frost Spirit: mua tại NPC James
 - Ngọc ước nguyện x30
 - Ngọc tâm linh x30
 - Ngọc hỗn nguyên x1
 - Ngọc sáng tạo x1
 - Vũ khí Awakening Soul (Ruud 4) có cấp độ tối thiểu là lv11 / opt 16
 - Frost Anvil: mua tại NPC James
 - Ngọc ước nguyện x30
 - Ngọc tâm linh x30
 - Ngọc hỗn nguyên x1
 - Ngọc sáng tạo x1
Tỉ lệ thành công: 100% Tỉ lệ thành công: 100%

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

Hướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu OnlineHướng dẫn vật phẩm mới Ruud (Mastery Items) game Mu Online

 Xem tiếp: Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)