f
 


Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)

Hệ thống trang bị Hoàng Kim trong game Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản Công Thành Chiến

Trang bị Hoàng Kim bao gồm:

  • Trang bị Hoàng Kim Môn Phái: mỗi môn phái sẽ có các set Hoàng Kim môn phái khác nhau. Sử dụng Chìa Khóa Hoàng Kim và Rương Hoàng Kim Môn Phái để nhận được trang bị Hoàng Kim Môn Phái.
  • Trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh: là loại trang bị Hoàng Kim cực phẩm bao gồm các món thuộc set đồ Hoàng Kim Định Quốc, Hoàng Kim An Bang và Hoàng Kim Binh Khí. Chi tiết xem thêm ở hệ thống Âu Dã Tử

 

1. Trang bị Hoàng Kim Định Quốc trong game VLTK phiên bản CTC:

Trang bị Hoàng Kim Định Quốc bao gồm 5 món, chi tiết sức mạnh từng món vui lòng xem chi tiết: sức mạnh trang bị Hoàng Kim Định Quốc

Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Định Quốc Phát Quán Hoàng Kim Định Quốc Trường Sam
Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Định Quốc Yêu Đái Hoàng Kim Định Quốc Ngoa
Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Định Quốc Hộ Uyển

 

 

2. Trang bị Hoàng Kim An Bang trong game VLTK phiên bản CTC:

Trang bị Hoàng Kim An Bang bao gồm 4 món, chi tiết sức mạnh từng món vui lòng xem chi tiết: sức mạnh trang bị Hoàng Kim An Bang

Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim An Bang Hạng Liên Hoàng Kim An Bang Ngọc Bội
Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Thủy) Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Hỏa)

 

 

3. Trang bị Hoàng Kim Binh Khí trong game VLTK phiên bản CTC:

Trang bị Hoàng Kim Binh Khí bao gồm 10 món, chi tiết sức mạnh từng món vui lòng xem chi tiết: sức mạnh trang bị Hoàng Kim Binh Khí

Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Ỷ Thiên Kiếm Hoàng Kim Đồ Long Đao
Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Huyền Thiết Kiếm Hoàng Kim Lãnh Nguyệt Bảo Đao
Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Phụng Thiên Họa Kích Hoàng Kim Lục Ngọc Trượng
Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Phá Thiên Chùy Hoàng Kim Băng Phách Ngân Châm
Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1) Hướng dẫn hệ thống trang bị phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Hoàng Kim Toái Nguyệt Đao Hoàng Kim Khổng Tước Linh

 

 Xem tiếp: Trang bị Hoàng Kim Định Quốc phiên bản CTC - VLTK (JX1)