f
 


Giới Thiệu Vật Phẩm Khác Của Thương Khách

THUỐC

Thuốc 1 Thương khách HKGH
Thuốc 2 Thương khách HKGH
Thuốc 3 Thương khách HKGH

BẢO HẠP

bảo Hạp Thương Khách HKGH

NGỌC HỢP THÀNH

Ngọc Hợp Thành Thương Khách HKGHXem tiếp: Giới thiệu nhân vật Kiếm Khách trong game HKGH