f
 


Vật Phẩm Khác Dành Cho Kiếm Khách

THUỐC

Thuốc 1 Kiếm Khách HKGH
Thuốc 2 Kiếm Khách HKGH
Thuốc 3 Kiếm Khách HKGH

BẢO HỢP 

Bảo Hợp Kiếm Khách HKGH

NGỌC HỢP THÀNH

Ngọc Hợp Thành Kiếm Khách HKGHXem tiếp: Giới thiệu nhân vật Thích Khách trong game HKGH