f
 


Y Phục của Hàn Bảo Quân

Trang phục Hàn Bảo Quân sẽ không phân Chính - Tà, và có sự thay đổi rõ rệt qua các giai đoạn thăng cấp.

Y Phục Hàn bảo Quân HKGH

Ghi chú: Hàn Bảo Quân không có trang bị áo 2x, 4x, 5x , 7x, 9xXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức của Hàn Bảo Quân Game HKGH