f
 


Bộ Thủ của Hàn Bảo Quân

ÁO GIÁP

Chỉ có thể sở hữu khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc thu nhặt được khi đi đánh quái, áo giáp có thể giúp các hiệp khách tăng khả năng phòng thủ.

Để tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào áo giáp. Không phân chính tà như các vật phẩm khác, áo giáp trở nên hữu dụng và là "báu vật truyền đời" của các Hiệp khách.

Hình ảnh các loại áo giáp:

Áo Giáp Hàn Bảo Quân HKGH

GIÁP TAY

Được bán tại các NPC thuộc các thành trấn, hoặc thu nhặt được khi đi đánh quái, bao tay có thể giúp các hiệp khách tăng khả năng phòng thủ.

Để tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào bao tay.

Ngoài ra, với nghề chế tạo, các Hiệp khách có thể chế tạo ra những vật phẩm có khả năng vượt trội.

Hình ảnh các loại giáp tay:

Giáp Tay Hàn Bảo Quân HKGH

Chính Phái

Giáp Tay Chính Phái Hàn Bảo Quân HKGH

Tà Phái

Giáp Tay tà Phái Hàn Bảo Quân HKGH

GIÁP ỦNG

Được bán tại các NPC thuộc các thành trấn, hoặc có thể thu nhặt được khi đi đánh quái, ủng có thể giúp các hiệp khách tăng khả năng phòng thủ.

Để có thể tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào ủng.

Ngoài ra, với nghề chế tạo, các Hiệp khách có thể chế tạo ra những đôi ủng có khả năng vượt trội.

Hình ảnh các loại ủng:

Giáp Ủng Hàn Bảo Quân HKGH

Chính Phái

Giáp Ủng Chính Phái Hàn Bảo Quân HKGH

Tà Phái

Giáp Ủng Tà Phái Hàn Bảo Quân HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Y Phục của Hàn Bảo Quân Game HKGH