f
 


Giới Thiệu Vật Phẩm Khác của Đao Khách

THUỐC

thuốc đao khách HKGH
thuốc 1 đao khách HKGH
thuốc 2 đao khách HKGH

BẢO HẠP

bảo hạp đao khách HKGH

NGỌC HỢP THÀNH

Ngọc hợp thành đao khách HKGH

 Xem tiếp: Giới thiệu nhân vật Cung Thủ trong game HKGH