f
 


Y Phục Của Đàm Hoa Liên

Trang bị áo của nhân vật được thay đổi rõ rệt qua các cấp độ, trang bị không phân biệt chính - tà và Đàm Hoa Liên không có trang bị ở các cấp 20, 40, 50, 70, 90

Giới Thiệu Y Phục Của Đàm Hoa Liên Game HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức Của Đàm Hoa Liên Game HKGH