f
 


Vật Phẩm Khác của Đại Phu

THUỐC

Thuốc 1 Đại Phu HKGH
Thuốc 2 Đại Phu HKGH
Thuốc 3 Đại Phu HKGH

BẢO HẠP

Bảo hạp Đại Phu HKGH

NGỌC HỢP THÀNH

Ngọc Hợp Thành Đại Phu HKGHXem tiếp: Giới thiệu nhân vật Cầm Sư trong game HKGH