f
 


Cường Hóa

HƯỚNG DẪN CƯỜNG HÓA

1. Cường hóa:

 - NPC chức năng: Đao Kiếm Tiếu (Tiệm Vũ Khí tại Huyền Bột)

 - Công dụng: Để nâng cao năng lực của trang bị, vũ khí, các Hiệp khách có thể dùng cường hóa thạch để khảm vào trang bị và vũ khí.

 - Mỗi lần cường hóa, cường hóa thạch sẽ mất đi và bạn sẽ tốn phí cường hóa.Cường hóa có tỷ lệ thành công nhất định. Để nâng cao tỷ lệ thành công, bạn có thể đặt thêm các Phúc vận phù để tăng tỷ lệ thành công.

*Lưu ý:

- Khi cường hóa thất bại, phí cường hóa, cường hóa thạch và cả trang bị, vũ khí của bạn đều bị mất.

- Cường hóa thạch bạn có thể thu nhặt được trên đường hành hiệp hoặc mua tại cửa hàng của các NPC bán vũ khí.

2. Hợp Thành:

 - NPC chức năng: Đao Kiếm Tiếu (Tiệm Vũ Khí tại Huyền Bột)

 - Để nâng cao năng lực hoặc bổ sung những khả năng mới cho bộ thủ, y phục, vũ khí, các Hiệp khách có thể dùng các Hàn ngọc thạch hoặc Kim cương thạh để hợp thành vào bộ thủ, vũ khí hoặc y phục. Để hợp thành, bạn tìm đến các NPC bán vũ khí tại các thành trấn.

 - Mỗi lần hợp thành, Hàn ngọc thạch, Kim cương thạch mà bạn sử dụng sẽ mất đi và bạn sẽ tốn phí hợp thành.

 - Hợp thành có tỷ lệ thành công nhất định. Để nâng cao tỷ lệ thành công, bạn có thể đặt thêm các Phúc vận phù để tăng tỷ lệ thành công.

*Lưu ý:

 - Khi hợp thành thất bại, phí hợp thành và Hàn ngọc thạch, Kim cương thạch vẫn mất đi, nhưng trang bị của bạn không bị mất.

 - Hàn ngọc thạch, Kim cương thạch bạn có thể thu nhặt trên đường hành hiệp.

3. Khảm Nạm Thuộc Tính:

- NPC chức năng: Kim Hương Ngọc (Quán Trọ tại Huyền Bột)

 - Ngoài hợp thành và cường hóa, bạn còn có thể khảm các loại ngọc thuộc tính vào y phục và vũ khí của mình. Để khảm thuộc tính, bạn tìm đến Kim Hương Ngọc trong quán trọ tại Huyền Bột phái.

 - Các loại ngọc thuộc tính hiện có: Tính độc, tính Phong, Tính Thủy, Tính Hỏa, Tính Nội công, tính ngoại công,...

 - Mỗi lần khảm thuộc tính, ngọc thuộc tính mà bạn sử dụng sẽ mất đi và bạn sẽ tốn phí khảm.

 - Khảm thuộc tính có tỷ lệ thành công nhất định. Để nâng cao tỷ lệ thành công, bạn có thể đặt thêm các Phúc vận phù để tăng tỷ lệ thành công.

*Lưu ý:

 - Bạn chỉ có thể khảm 1 loại thuộc tính cho vũ khí hoặc y phục của bạn.

 - Khi khảm thuộc tính thất bại, phí khảm, ngọc thuộc tính và tất cả các dòng thuộc tính đã khảm thành công trước đó đều mất đi, nhưng trang bị của bạn không bị mất.

 - Ngọc thuộc tính bạn có thể thu nhặt trên đường hành hiệp hoặc mua từ quán trọ Kim Hương Ngọc tại Huyền Bột phái.Xem tiếp: Hướng Dẫn Áo Choàng Trong Yulgang HKGH