f
 


Auto Cao Cấp - Long Cang Hồn

Auto Cao Cấp - Long Cang Hồn

• Long Cang Hồn - là một chức năng Cao Cấp của Auto, có thể tự động hồi thành mua đơn dược, bán vật phẩm, tùy chọn nhặt đồ,.. sau đó quay trở lại vị trí bãi quái cũ.

• Để sử dụng chức năng này yêu cầu phải sử dụng vật phẩm Long Cang Hồn để tích hợp vào Auto.

• Long Cang Hồn có thể mua trong Thương Thành Shop.

Long Cang Hồn HKGH
Long Cang Hồn HKGH 1
Long Cang Hồn 2 HKGH
Long Cang Hồn 3 HKGH
Long Cang Hồn 4 HKGH
Long Cang Hồn 5 HKGH
Long Cang Hồn 6 HKGH
 

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Luyện Kim Thuật Trong Yulgang HKGH