f

Các loại tài nguyên trong game Days of Empire

Các loại tài nguyên - Days of Empire

- Lương thực

- Gỗ

- Kim loại (sắt)

- Đá quý

- Thép

Tài nguyên an toàn - Days of Empire

Tài nguyên giành được khi sử dụng “đạo cụ tài nguyên” có 30% là tài nguyên an toàn. Tài nguyên an toàn chỉ bao gồm 4 loại là lương thực, gỗ, kim loại và đá quý.

Tài nguyên an toàn có thể sử dụng để nâng cấp tòa nhà, xây dựng tòa nhà, huấn luyện binh lính, chế tạo bẫy, nghiên cứu kỹ thuật, điều trị thương binh, quyên tặng kỹ thuật liên minh, trao đổi trong thương nhân thần bí, trao đổi tại chỗ trao đổi huy hiệu, mở khóa ô đất trống..., tại những kênh này việc tiêu hao tương đồng với tài nguyên phổ thông.

Khi bạn đồng thời sở hữu tài nguyên an toàn và [tài nguyên phổ thông] thì sẽ ưu tiên tiêu hao [tài nguyên phổ thông] trước.

Tài nguyên an toàn không thể sử dụng để viện trợ cho người chơi khác.

Các lãnh chúa khác không thể do thám được tài nguyên an toàn.

Tài nguyên an toàn sẽ không bị các lãnh chúa khác cướp đi.

Lương thực trong tài nguyên an toàn không bị binh lính tiêu hao.Bình Luận
Đi lên