f
 


Có chuyển sinh + kim xà. miễn phí 80% số lượng vật phẩm ngự các, cày cuốc thả ga không lo nạp thẻ - Võ Lâm 2 Trung Nguyên Phiên Bản Năm 2012 1.0 OB 7/5/2022

Võ Lâm 2 Trung Nguyên Phiên Bản Năm 2012 1.0 - Alpha Test: 1/5/2022 - Open Beta: 7/5/2022 - Exp 99999999 Drop cao - Có chuyển sinh + kim xà. miễn phí 80% số lượng vật phẩm ngự các, cày cuốc thả ga không lo nạp thẻ - JX2 - VLTK 2 - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 private lậu mới ra tháng 5 2022

Trang chủ: http://volam2trungnguyen.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volam2trungnguyen/

Trang chủ: http://volam2trungnguyen.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volam2trungnguyen/

Nhóm: https://www.facebook.com/volam2trungnguyen/

Tải Game ngay: VÕ LÂM 2 MIỄN PHÍ PRIVATE (volam2trungnguyen.net)

Alpha Test: 15h 01/05/2022

OpenBeta: 19h 07/05/2022

Một số hoạt động nổi bật

STT Tên hoạt động Thời gian Địa Điểm Phần thưởng
1 Lồng Đèn

12h20-12h40

17h20-17h40

21h20-21h40

Tây Thành Đô

200 triệu kinh nghiệm/20 lần

vũ khí 76 chưa giám định

 

2 Đào Kho Báu Cả ngày (làm mới 1 tiếng có 20 kho báu)  Bắc Tuyền Châu

5.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng ngẫu nhiên

 

 

3

Boss Thế Giới

21h30 Tây Thành Đô

30.000.000 kinh nghiệm

Kết thúc Boss: 1500 Mảnh Thiên Cang, Vũ khí 96, 100 Mảnh Mật Tịch, 200 điểm năng động

Rương Vàng: 1500 Mảnh Thiên Cang, Vũ khí 96, 100 Mảnh Mật Tịch, 200 điểm năng động

Rương Đồng: Vũ khí 76 chưa giám định, Phần thưởng ngẫu nhiên, 100 điểm năng động, 30 Mảnh mật tịch

4 Boss chiến trường

15h-16h

20h-21h

Chiến trường chính

Rương Vàng: 10.000.000 exp, 1000 vàng, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Đồng: 5.000.000 exp, 100 vàng, Phần thưởng ngẫu nhiên

 

 

Hỗ trợ tuân thủ

Sự Kiện Đua TOP