f
 


Miễn phí 100% vàng knb - tân thủ free 50k points vv... - Thiên Lonh Hùng Bá 2.9 OB 24/6/2022

Thiên Lonh Hùng Bá 2.9 - Alpha Test: 24/6/2022 - Open Beta: 24/6/2022 - Exp x3500 Drop x5 - Miễn phí 100% vàng knb - tân thủ free 50k points vv... - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2022

Trang chủ: https://thienlonghungba.net/index

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/adminhotrotlbbhungba

📢📢𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎́𝐏 Đ𝐎̛̣𝐓 𝟐 - 𝐓𝐋𝐁𝐁 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐏𝐊 𝐏𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝟐.𝟗 Đ𝐈̉𝐍𝐇 𝐂𝐎𝐋𝐋 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓

—————————————————-

🔥Nếu bạn là tín đồ của TLBB chuyển sinh thì không thể bỏ qua S1 Hùng Bá sắp ra mắt. Đợi gì mà không vào thử 👉 thử phát ghiền luôn😉

—————————————————-

🕜𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟗:𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒/𝟎𝟔

📌𝗧𝗔̉𝗜 𝗚𝗔𝗠𝗘: https://thienlonghungba.net/download/

📌𝐅𝐚𝐧𝐠𝐚𝐩𝐞 : https://www.facebook.com/adminhotrotlbbhungba/

—————————————————-

🔥𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐋𝐎𝐀𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐔̉ - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐏𝐄𝐓 𝟒𝟖𝐊 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐎𝐏𝐄𝐍 !

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 : 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟏𝟏/𝟎𝟔.

☯️ Thể lệ:

👉 Bước 1️⃣: 𝐋.𝐈.𝐊.𝐄 và 𝐒.𝐇.𝐀.𝐑.𝐄 bài viết này về trang cá nhân hoặc 1 nhóm TLBB ở chế độ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈.

👉 Bước 2️⃣: 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓 với nội dung "𝐓𝐋𝐁𝐁- Hùng Bá | 𝐒𝐀̆́𝐏 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓" và 𝐓.𝐀.𝐆 𝟑 người mà các bạn muốn rủ cùng chơi Thiên Long Bát Bộ.

👉 Bước 3️⃣: 𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐓𝐢𝐧 𝐍𝐡𝐚̆́𝐧 vào 𝗙𝗮𝗻𝗴𝗮𝗽𝗲 cho Admin để nhận 𝗣𝗲́𝘁 𝟰𝟴𝗸 loan tin.

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ : có làm mới có ăn nhé anh em, làm đủ các bước chụp hình đến Fanpage để nhận code, không làm không có pet nhé.

—————————————————-

✅[𝗦𝘂̛̣ 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼́𝗽 Đ𝗼̛̣𝘁 𝟮 𝗛𝘂̀𝗻𝗴 𝗕𝗮́ ]

⏰Đ𝘂𝗮 𝗧𝗢𝗣 𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝘁𝘂̛̀ 𝗹𝘂́𝗰 - 𝟭𝟵𝗵𝟬𝟬 - 𝟮𝟰/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟮 đ𝗲̂́𝗻 𝟭𝟵𝗵𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟬/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟮 !

—————————————————-

🎁Phần thưởng :

★𝐓𝐎́𝐏 𝟏 : 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 Đ𝐌𝐏 - 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

★𝐓𝐎́𝐏 𝟐 : 𝟏.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Đ𝐌𝐏 - 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

★𝐓𝐎́𝐏 𝟑 : 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 Đ𝗠𝗣 - 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

★𝐓𝐎́𝐏 𝟒 - 𝟏𝟎 : 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Đ𝗠𝗣 - 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

—————————————————-

✅[𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨́𝐩 𝐓𝐚̀𝐢 𝐏𝐡𝐮́ Đ𝐨̛̣𝐭 𝟐 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐚́ ]

⏰Đ𝐮𝐚 𝐓𝐎𝐏 𝐓𝐚̀𝐢 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ - 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 - 𝟐𝟒/𝟎6/𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝟐𝟑𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟐/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 !

—————————————————-

🎁𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

★𝐓𝐎𝐏 𝟏 : 𝟏 𝐁𝐨̣̂ 𝐒𝐞́𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 𝟑𝟎𝐦

★𝐓𝐎𝐏 𝟐 : 𝟏 𝐁𝐨̣̂ 𝐒𝐞́𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 𝟐𝟎𝐦

★𝐓𝐎𝐏 𝟑 : 𝟏 𝐁𝐨̣̂ 𝐒𝐞́𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 𝟏𝟎𝐦

★𝐓𝐎𝐏 𝟒 -𝟏𝟎 : 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

—————————————————-

✅[THÔNG TIN MÁY CHỦ HÙNG BÁ]

★ 𝐓𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 : 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐊𝐍𝐁 𝐯𝐯 ,,,,

★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

★ 𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ + 𝐑𝐮́𝐭 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 !

★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟗 𝐓𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩

★ 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 + 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐠𝐨̣𝐜

★ 𝐄𝐱𝐩 𝐱𝟏𝟓𝟎𝟎 - 𝐃𝐫𝐨𝐩 : 𝐱𝟓

★ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨̂̃

★ 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐥𝐨𝐧𝐞 : 𝟏 𝐏𝐜 𝟐 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭

★ 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐞́𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧

—————————————————-

✅[Chức Năng Tổng Hợp]

★ Cộng Rút Points Trực Tiếp !

★ Bảng Xếp Hạng Trực Tiếp !

★ Server Bán Pét Tư Chất 83k Ngoại Hình Víp !

★ Kèm Theo Ép Full 12 Skill

—————————————————-

★ Toàn Bộ Free Shop bán miễn phí

★ Tiêu chí > Cày Đua Tóp Là Pk

----------------------------

☎Hỗ trợ menber 24/24

+ Chống ddoss, Chống diss lagg game !

+ Hỗ trợ 24/24 , Thân Thiện , Nhiệt Tình , Vui Vẻ , Hòa Đồng,..!

—————————————————-

✅𝑴𝒂́𝒑 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑩𝒂̃𝒊 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑽𝒊́𝒑 - 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑳𝒐𝒏𝒈 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈,𝑻𝒖𝒏𝒈 𝑺𝒐̛𝒏 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 Đ𝒂̀𝒊

—————————————————-

✅𝑴𝒂́𝒑 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒑 𝑲𝒉𝒂̆́𝒄 𝑴𝒂̃ 𝑪𝒂𝒏,𝑯𝒂̣𝒏 𝑯𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝑳𝒊̃𝒏𝒉

—————————————————-

✅𝑪𝒂𝒐 𝑿𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑴𝒆̂ 𝑪𝒖𝒏𝒈,𝑯𝒐𝒂̉ 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑺𝒐̛𝒏,Đ𝒂̣𝒊 𝑼𝒚𝒆̂̉𝒏

—————————————————-

🔥𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝑩𝒐̣̂ 𝑫𝒓𝒐𝒑 𝑻𝒂̂́𝒕 𝑪𝒂̉ 𝑪𝒂́𝒄 𝑩𝒐𝒔𝒔

————————————————

🔥𝐐𝟏𝟐𝟑 𝐓𝐨̂ 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 : 𝐒𝐞́𝐭 𝐕𝐢́𝐩 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠,𝐂𝐒𝐓𝐂,𝐓𝐡𝐮́ 𝐂𝐮̛𝐨̛̃𝐢 𝐌𝐨̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐢́𝐧𝐡,𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠!

—————————————————-

🔥 𝑷𝒉𝒖̣𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂̉ 𝑻𝒓𝒂̂́𝒏 : 𝑽𝒐̃ 𝑯𝒐̂̀𝒏 , 𝑨́𝒎 𝑲𝒉𝒊́ , 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑽𝒂̆𝒏

—————————————————-

🔥 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝑯𝒐̂̀ 𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑽𝒊́𝒑 : 𝑺𝒆́𝒕 𝑺𝒊𝒆̂𝒖 𝑪𝒂̂́𝒑 𝑽𝒊́𝒑

—————————————————-

🔥 𝑻𝒂𝒎 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 : 𝑺𝒆́𝒕 120 𝑯𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒐𝒂̣𝒊

—————————————————-

🔥 𝒀𝒆̂́𝒏 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑪𝒐̂̉ 𝑴𝒐̣̂ 9 : 𝑺𝒆́𝒕 120 - 𝑪𝒉𝒊́ 𝒕𝒐̂𝒏

—————————————————-

🔥 𝑯𝒂̣̂𝒖 𝑯𝒐𝒂 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 : 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 9 𝑲𝒆́𝒑 𝑻𝒉𝒖𝒐̣̂𝒕 𝑻𝒊́𝒏𝒉

—————————————————-

Nói không với đồ pionts , không kích nạp , không có mod hoặc g/m tham gia game event diễn ra hằng ngày cam kết lâu dài ổn định nào anh em còn đợi gì nữa mà không tải game đăng ký tài mà chiến thôi !

—————————————————-

🔥𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̃𝗶 𝘁𝗵𝗲̉ 𝗻𝗮̣𝗽 𝘃𝗶̃𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂̃𝗻 !

—————————————————-

★𝗡𝗮̣𝗽 𝘁𝗵𝗲̉ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗼𝗮̣𝗶 - 𝘇𝗶𝗻𝗴 : 𝟭𝟬𝟬%

—————————————————-

★𝗡𝗮̣𝗽 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 𝗔𝗧𝗠 , 𝗠𝗼𝗺𝗼 : 𝟭𝟮𝟬%

#tlbb #thienlongbatbo #tlbbcs #tlbbhungba #tlbbboomboom #game4you

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản