f
 


Miễn phí knb vàng, tân thủ nhận ngay 300.000 points - chỉ cần làm ác pk ! - Thiên Long Hùng Bá - Open Beta S2 2.9 OB 10/7/2022

Thiên Long Hùng Bá - Open Beta S2 2.9 - Alpha Test: 10/7/2022 - Open Beta: 10/7/2022 - Exp x5500 Drop x5 - Miễn phí knb vàng, tân thủ nhận ngay 300.000 points - chỉ cần làm ác pk ! - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 7 2022

Trang chủ: https://s2.thienlonghungba.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/adminhotrotlbbhungba

🔥 🔥 🔥 𝐿𝑂𝐴𝑁 𝑇𝐼𝑁 𝑅𝐴 𝑀𝐴̆́𝑇 𝑀𝐴́𝑌 𝐶𝐻𝑈̉ 𝑆2 - 𝑇𝐿𝐵𝐵 𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂̉𝑁 𝑆𝐼𝑁𝐻 𝑁𝐻𝐴𝑁𝐻 𝑃𝑂𝐼𝑁𝑇𝑆 𝑃𝐾 𝑃𝐻𝐼𝐸̂𝑁 𝐵𝐴̉𝑁 2.9 - Đ𝐼̉𝑁𝐻 𝑁𝐻𝐴̂́𝑇 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑁 𝑁𝐴𝑌

🔥𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝐿𝐵𝐵 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 S2 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝐵𝑎́ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑟𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡. Đ𝑜̛̣𝑖 𝑔𝑖̀ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛

💥𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐓𝐀: 𝟏9:𝟎𝟎 N𝐠ày 10/07
💥𝗧𝗔̉𝗜 𝗚𝗔𝗠𝗘: https://thienlonghungba.net/download/
💥Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘁𝗮̀𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 𝘀𝟮 : https://s2.thienlonghungba.net/
💥𝐅𝐚𝐧𝐠𝐚𝐩𝐞 : https://www.facebook.com/adminhotrotlbbhungba/
—————————————————-
🔸͟͟𝐒͟𝐔̛̣͟ ͟𝐊͟𝐈͟𝐄̣̂͟𝐍͟ ͟𝐋͟𝐎͟𝐀͟𝐍͟ ͟𝐓͟𝐈͟𝐍͟ ͟𝐌͟𝐀́͟𝐘͟ ͟𝐂͟𝐇͟𝐔̉͟ ͟𝐒͟𝟐͟ ͟-͟ ͟𝐍͟𝐇͟𝐀̣̂͟𝐍͟ ͟𝐆͟𝐈͟𝐋͟𝐑͟𝐂͟𝐎͟𝐃͟𝐄͟ ͟𝐂͟𝐔̛̣͟𝐂͟ ͟𝐇͟𝐀̂́͟𝐏͟ ͟𝐃͟𝐀̂̃͟𝐍͟!͟
🎉 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗲̂́𝘁 𝟬𝟱/𝟬𝟳.
👉 Thể lệ:
🎁 Bước : 𝐋.𝐈.𝐊.𝐄 và 𝐒.𝐇.𝐀.𝐑.𝐄 bài viết này về trang cá nhân hoặc 1 nhóm TLBB ở chế độ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈.
🎁 Bước : 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓 với nội dung "𝐓𝐋𝐁𝐁- Hùng Bá | 𝐒𝐀̆́𝐏 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 Máy Chủ S2" và 𝐓.𝐀.𝐆 𝟑 người mà các bạn muốn rủ cùng chơi Thiên Long Bát Bộ.
🎁 𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟯️: 𝗚𝘂̛̉𝗶 𝘁𝗶𝗻 𝗻𝗵𝗮̆́𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲 𝗰𝗵𝗼 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻 đ𝗲̂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗴𝗶𝗿𝗹𝗰𝗼𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗻 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆.
💥 𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ : có làm mới có ăn nhé anh em, làm đủ các bước chụp hình đến Fanpage để nhận girlcode, không làm không có code nhé.
—————————————————-
💥[𝗦𝘂̛̣ 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼́𝗽 𝗠𝗮́𝘆 𝗖𝗵𝘂̉ 𝗦𝟮 𝗛𝘂̀𝗻𝗴 𝗕𝗮́ ]
👉Đ𝘂𝗮 𝗧𝗢𝗣 𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝘁𝘂̛̀ 𝗹𝘂́𝗰 - 𝟭𝟵𝗵𝟬𝟬 - 𝟭𝟬/𝟬𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟮 đ𝗲̂́𝗻 𝟭𝟵𝗵𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟱/𝟬𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟮
🎁𝑃ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 :
★𝑇𝑂́𝑃 1 : 2.500.0000 Đ𝑀𝑃 - 300.000 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
★𝑇𝑂́𝑃 2 : 1.500.000 Đ𝑀𝑃 - 200.000 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
★𝑇𝑂́𝑃 3 : 1.000.000 Đ𝑀𝑃 - 100.000 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
★𝑇𝑂́𝑃 4 - 10 : 500.000 Đ𝑀𝑃 - 50.000 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
—————————————————-
💥[𝑆𝑢̛̣ 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑢𝑎 𝑇𝑜́𝑝 𝑇𝑎̀𝑖 𝑃ℎ𝑢́ 𝑀𝑎́𝑦 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑆2 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝐵𝑎́ ]
👉Đ𝙪𝙖 𝙏𝙊𝙋 𝙏𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́ 𝙏𝙞́𝙣𝙝 𝙩𝙪̛̀ - 19𝙝00 - 10/07/2022 đ𝙚̂́𝙣 23𝙝00 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 18/07/2022
🎁𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 :
★𝐓𝐎𝐏 𝟏 : 𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬
★𝐓𝐎𝐏 𝟐 : 𝟔𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬
★𝐓𝐎𝐏 𝟑 : 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬
★𝐓𝐎𝐏 𝟒 -𝟏𝟎 : 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬
—————————————————-
🔹[THÔNG TIN MÁY CHỦ HÙNG BÁ]
★ 𝐓𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 : 30𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬
★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐊𝐍𝐁 𝐯𝐯 ,,,,
★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
★ 𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ + 𝐑𝐮́𝐭 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 !
★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟗 𝐓𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩
★ 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 + 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐠𝐨̣𝐜
★ 𝐄𝐱𝐩 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐱𝟓𝟓𝟎𝟎 - 𝐃𝐫𝐨𝐩 : 𝐱𝟓
★ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨̂̃
★ 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐥𝐨𝐧𝐞 : 𝟏 𝐏𝐜 / 3 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭
★ 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐞́𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧
—————————————————-
🔹[𝑪𝒉𝒖̛́𝒄 𝑵𝒂̆𝒏𝒈 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑯𝒐̛̣𝒑]
★ 𝑪𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑹𝒖́𝒕 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 𝑻𝒓𝒖̛̣𝒄 𝑻𝒊𝒆̂́𝒑 !
★ 𝑩𝒂̉𝒏𝒈 𝑿𝒆̂́𝒑 𝑯𝒂̣𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖̛̣𝒄 𝑻𝒊𝒆̂́𝒑 !
★ 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝑩𝒂́𝒏 𝑷𝒆́𝒕 𝑻𝒖̛ 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 183𝒌 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝑽𝒊́𝒑 !
★ 𝑲𝒆̀𝒎 𝑻𝒉𝒆𝒐 𝑬́𝒑 𝑭𝒖𝒍𝒍 12 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍
—————————————————-
★ 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐛𝐚́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́
★ 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ > 𝐂𝐚̀𝐲 Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨́𝐩 𝐋𝐚̀ 𝐏𝐤
----------------------------
🔹𝘏𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘮𝘦𝘯𝘣𝘦𝘳 24/24
+𝘊𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘥𝘥𝘰𝘴𝘴, 𝘊𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘴𝘴 𝘭𝘢𝘨𝘨 𝘨𝘢𝘮𝘦 !
+ 𝘏𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 24/24 , 𝘛𝘩𝘢̂𝘯 𝘛𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 , 𝘕𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘛𝘪̀𝘯𝘩 , 𝘝𝘶𝘪 𝘝𝘦̉ , 𝘏𝘰̀𝘢 Đ𝘰̂̀𝘯𝘨,..!
𝘛𝘰𝘢̀𝘯 𝘉𝘰̣̂ 𝘔𝘢́𝘱 𝘛𝘳𝘪𝘢𝘯!
—————————————————-
✦𝐌𝐚́𝐩 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐚̃𝐢 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐕𝐢́𝐩 - 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠,𝐓𝐮𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐢
—————————————————-
✦𝐌𝐚́𝐩 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐌𝐚̃ 𝐂𝐚𝐧,𝐇𝐚̣𝐧 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐋𝐢̃𝐧𝐡
—————————————————-
✦𝐂𝐚𝐨 𝐗𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐞̂ 𝐂𝐮𝐧𝐠,𝐇𝐨𝐚̉ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐒𝐨̛𝐧,Đ𝐚̣𝐢 𝐔𝐲𝐞̂̉𝐧
—————————————————-
✦𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̉ 𝐂𝐚́𝐜 𝐁𝐨𝐬𝐬
—————————————————-
✦𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐕𝐢́𝐩 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐇𝐨̂̀ : 𝐑𝐨̛́𝐭 𝐒𝐞́𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐒𝐕𝐢𝐩
—————————————————-
✦𝐐𝟏𝟐𝟑 𝐓𝐨̂ 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 : 𝐒𝐞́𝐭 𝐕𝐢́𝐩 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠,𝐂𝐒𝐓𝐂,𝐓𝐡𝐮́ 𝐂𝐮̛𝐨̛̃𝐢 𝐌𝐨̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐢́𝐧𝐡,𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠!
—————————————————-
✦𝐏𝐡𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 : 𝐕𝐨̃ 𝐇𝐨̂̀𝐧 , 𝐀́𝐦 𝐊𝐡𝐢́ , 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧
—————————————————-
✦𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐨̂̀ 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐕𝐢́𝐩 : 𝐒𝐞́𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐕𝐢́𝐩
—————————————————-
✦𝐓𝐚𝐦 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 : 𝐒𝐞́𝐭 𝟏𝟐𝟎 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨𝐚̣𝐢
—————————————————-
✦𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐇𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟗 𝐊𝐞́𝐩 𝐓𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐢́𝐧𝐡
✦Nói không với đồ pionts , không kích nạp , không có mod hoặc g/m tham gia game event diễn ra hằng ngày cam kết lâu dài ổn định nào anh em còn đợi gì nữa mà không tải game đăng ký tài mà chiến thôi !
#tlbb #thienlongbatbo #tlbbcs #tlbbhungba #tlbbboomboom #game4you