f
 


Là phiên bản chế đồ săn ngoc để trở nên manh mẽ vào game lv 99 chế đồ và đi các hoạt động để thu thập nguyên liệu - Thiên Long Chế Đồ 1 OB 26/10/2021

Thiên Long Chế Đồ 1 - Alpha Test: 25/10/2021 - Open Beta: 26/10/2021 - Exp 1x Drop 10% - Là phiên bản chế đồ săn ngoc để trở nên manh mẽ vào game lv 99 chế đồ và đi các hoạt động để thu thập nguyên liệu - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://tl.chedo.com

Fanpage hỗ trợ: https://chưa có

game hỗ trợ các vật phẩm thiết yếu chủ yếu chế đồ săn ngọc để mạnh mẽ  về pet bí tịch và các vật phẩm khác fee all chỉ tập chung ai chế đồ ngon và săn ngọc lên đc  cao và trình pk nói chung tiết kiệm time chỉ làm ác pk chủ yếu chế đồ nhé  và nhặt ngọc 1 năng lên ai chế đồ vip ngọc cao là chùm ae ung hộ like chia sẻ nào ngày ra tuỳ vào số lượng fan  hfạkfakjsfdhákldhàdlsahdcalSDKFHCdkháDKJHấcHJCXahdcLKDJHClkadhADLKHdlHADLkahdxLDHaldghADKLSXadxhALDXKHadhDhađÃHADHaldkhADKLhadLKADaođuÕUlKJD;LDJđULAKDHJADHMXNMSNkadhskDHJksAKSHJKADHXZkxNSNkáhAKXlxHNkzxNxDcxnKDHCXkzxNmzxNkdhZMJXNzmxNAKxhCJNzXM<zxnalkxhZLKJcxnZcmszncsakclhdjhẪnMDHạdhAD;xnZJMxnmxnADJXGadhAzklxNzlxdakdlhZLKXhZKLXnZKXHakdhLÃKHNzXNzDNadhADHakdhadkNXzmldxnALKDXNHalmxnXKNdaoAD;XHzxklNxLMDxnLADKãnKMLZxnAKXLDMNãmdnAKDJalkxnM<xnXLKADHaklxnMZxnZMxkDHđiA;djKADLXJakđIKXHadkjhADGQWĐAnnzndklálsfkậnhglsdj,zmnxnsdksdjadkjfjfdksdjfjjđkfrdhậlfàndnáchcjjdnfshoannsfknfklflhdhoaknndsfdà,fjhfkzncmzncxamdnmsdsANDFSÁMHFHDKSDHIEDRIksdsknfdmscnfhsìhskcnmnwklfdwidrhfdsnckfwksm,dkfsákffqwfajacnbacnátlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppgame hỗ trợ các vật phẩm thiết yếu chủ yếu chế đồ săn ngọc để mạnh mẽ  về pet bí tịch và các vật phẩm khác fee all chỉ tập chung ai chế đồ ngon và săn ngọc lên đc  cao và trình pk nói chung tiết kiệm time chỉ làm ác pk chủ yếu chế đồ nhé  và nhặt ngọc 1 năng lên ai chế đồ vip ngọc cao là chùm ae ung hộ like chia sẻ nào ngày ra tuỳ vào số lượng fan  hfạkfakjsfdhákldhàdlsahdcalSDKFHCdkháDKJHấcHJCXahdcLKDJHClkadhADLKHdlHADLkahdxLDHaldghADKLSXadxhALDXKHadhDhađÃHADHaldkhADKLhadLKADaođuÕUlKJD;LDJđULAKDHJADHMXNMSNkadhskDHJksAKSHJKADHXZkxNSNkáhAKXlxHNkzxNxDcxnKDHCXkzxNmzxNkdhZMJXNzmxNAKxhCJNzXM<zxnalkxhZLKJcxnZcmszncsakclhdjhẪnMDHạdhAD;xnZJMxnmxnADJXGadhAzklxNzlxdakdlhZLKXhZKLXnZKXHakdhLÃKHNzXNzDNadhADHakdhadkNXzmldxnALKDXNHalmxnXKNdaoAD;XHzxklNxLMDxnLADKãnKMLZxnAKXLDMNãmdnAKDJalkxnM<xnXLKADHaklxnMZxnZMxkDHđiA;djKADLXJakđIKXHadkjhADGQWĐAnnzndklálsfkậnhglsdj,zmnxnsdksdjadkjfjfdksdjfjjđkfrdhậlfàndnáchcjjdnfshoannsfknfklflhdhoaknndsfdà,fjhfkzncmzncxamdnmsdsANDFSÁMHFHDKSDHIEDRIksdsknfdmscnfhsìhskcnmnwklfdwidrhfdsnckfwksm,dkfsákffqwfajacnbacnátlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppgame hỗ trợ các vật phẩm thiết yếu chủ yếu chế đồ săn ngọc để mạnh mẽ  về pet bí tịch và các vật phẩm khác fee all chỉ tập chung ai chế đồ ngon và săn ngọc lên đc  cao và trình pk nói chung tiết kiệm time chỉ làm ác pk chủ yếu chế đồ nhé  và nhặt ngọc 1 năng lên ai chế đồ vip ngọc cao là chùm ae ung hộ like chia sẻ nào ngày ra tuỳ vào số lượng fan  hfạkfakjsfdhákldhàdlsahdcalSDKFHCdkháDKJHấcHJCXahdcLKDJHClkadhADLKHdlHADLkahdxLDHaldghADKLSXadxhALDXKHadhDhađÃHADHaldkhADKLhadLKADaođuÕUlKJD;LDJđULAKDHJADHMXNMSNkadhskDHJksAKSHJKADHXZkxNSNkáhAKXlxHNkzxNxDcxnKDHCXkzxNmzxNkdhZMJXNzmxNAKxhCJNzXM<zxnalkxhZLKJcxnZcmszncsakclhdjhẪnMDHạdhAD;xnZJMxnmxnADJXGadhAzklxNzlxdakdlhZLKXhZKLXnZKXHakdhLÃKHNzXNzDNadhADHakdhadkNXzmldxnALKDXNHalmxnXKNdaoAD;XHzxklNxLMDxnLADKãnKMLZxnAKXLDMNãmdnAKDJalkxnM<xnXLKADHaklxnMZxnZMxkDHđiA;djKADLXJakđIKXHadkjhADGQWĐAnnzndklálsfkậnhglsdj,zmnxnsdksdjadkjfjfdksdjfjjđkfrdhậlfàndnáchcjjdnfshoannsfknfklflhdhoaknndsfdà,fjhfkzncmzncxamdnmsdsANDFSÁMHFHDKSDHIEDRIksdsknfdmscnfhsìhskcnmnwklfdwidrhfdsnckfwksm,dkfsákffqwfajacnbacnátlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppgame hỗ trợ các vật phẩm thiết yếu chủ yếu chế đồ săn ngọc để mạnh mẽ  về pet bí tịch và các vật phẩm khác fee all chỉ tập chung ai chế đồ ngon và săn ngọc lên đc  cao và trình pk nói chung tiết kiệm time chỉ làm ác pk chủ yếu chế đồ nhé  và nhặt ngọc 1 năng lên ai chế đồ vip ngọc cao là chùm ae ung hộ like chia sẻ nào ngày ra tuỳ vào số lượng fan  hfạkfakjsfdhákldhàdlsahdcalSDKFHCdkháDKJHấcHJCXahdcLKDJHClkadhADLKHdlHADLkahdxLDHaldghADKLSXadxhALDXKHadhDhađÃHADHaldkhADKLhadLKADaođuÕUlKJD;LDJđULAKDHJADHMXNMSNkadhskDHJksAKSHJKADHXZkxNSNkáhAKXlxHNkzxNxDcxnKDHCXkzxNmzxNkdhZMJXNzmxNAKxhCJNzXM<zxnalkxhZLKJcxnZcmszncsakclhdjhẪnMDHạdhAD;xnZJMxnmxnADJXGadhAzklxNzlxdakdlhZLKXhZKLXnZKXHakdhLÃKHNzXNzDNadhADHakdhadkNXzmldxnALKDXNHalmxnXKNdaoAD;XHzxklNxLMDxnLADKãnKMLZxnAKXLDMNãmdnAKDJalkxnM<xnXLKADHaklxnMZxnZMxkDHđiA;djKADLXJakđIKXHadkjhADGQWĐAnnzndklálsfkậnhglsdj,zmnxnsdksdjadkjfjfdksdjfjjđkfrdhậlfàndnáchcjjdnfshoannsfknfklflhdhoaknndsfdà,fjhfkzncmzncxamdnmsdsANDFSÁMHFHDKSDHIEDRIksdsknfdmscnfhsìhskcnmnwklfdwidrhfdsnckfwksm,dkfsákffqwfajacnbacnátlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp