f
 


Full chức năng bsc - ghi lô đề - chống 2 job - Srotinhhuynhde.Com Map 120 D13 Eu_asi Season 6.3 OB 30/7/2020

Srotinhhuynhde.Com Map 120 D13 Eu_asi Season 6.3 - Alpha Test: 24/7/2020 - Open Beta: 30/7/2020 - Exp x200 Drop x10 - Full chức năng bsc - ghi lô đề - chống 2 job - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://srotinhhuynhde.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673/

Link Trang Chủ : http://srotinhhuynhde.com/

Link Grup Sever : https://www.facebook.com/groups/264853997546673/

[TEST 24/7/2020 - OPEN Beta 13h 30/7/2020]

Giải Thưởng Đua TOP RẤT HẤP DẪN

Top Asi
TOP 1 : 5000 silk + Nasun 6 + Tile Shop
TOP 2 : 4000 silk + Nasun 5 + Tile Shop
TOP 3 : 3000 Silk + Nasun 4 + Tile Shop
Top Eu
TOP 1 : 4000 silk + Nasun 6 + Tile Shop
TOP 2 : 3000 silk + Nasun 5 + Tile Shop
TOP 3 : 2000 Silk + Nasun 4 + Tile Shop
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 700 Silk

HỖ TRỢ TÂN THỦ

Sét Sun D10 + 10
20m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%
1000 HP/MP + 100 DCN/TH
Pét Nhặt Đồ 3 Ngày

BẢNG GIÁ NẠP SILK

10K = 100 Silk
20K = 200 Silk
50K = 500 Silk
100K = 1000 Silk
200K = 2000 Silk
500K = 5000 Silk