f
 


1500 set đồ mới nhiều sự kiện mới - Mu Tar Kan 2021 6.0 OB 20/8/2021

Mu Tar Kan 2021 6.0 - Alpha Test: 18/8/2021 - Open Beta: 20/8/2021 - Exp 9999 Drop 60 - 1500 set đồ mới nhiều sự kiện mới - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: http://mu-tarkan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020/

Alpha test: 13:00 - 18/8/2021
Open beta: 13:00 - 20/8/2021


💢💢Được Tài Trợ:‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼
💢💢 tải games : http://mu-tarkan.com/taigame/
💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới Nhiều sự Kiện Mới Đầu Tiên ở Viêt Nam
mu-tarkan.com
🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999
🔸Drop : 60%
✔️ Sự Kiên Trong Games :
-Sự Kiên Siêu Bosss Tại Map Stadium (39,65)-(90,55) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Xâm Lược Bộ Xương Vua Tại Map LostTower 3 (99,171) Nhận WCoinC
-Sự Kiên Bos Vàng Lorencia Nhận WCoinC 
-Sự Kiên Phù Thủy Trắng Map Davias Tọa Độ (225,196) (44,202) (64,26) 
-Sự Kiên Nhện Rời Hang  Rakion (183,201) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Thỏ Ngọc Và Rồng 2 Đầu Lorencia (144,127) Nhận GoblinPoint + WCoinC
-Sự Kiên Mùa Hè Và Selupan Lorencia (144,127) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Xâm Lược Statan Và Hỏa Kỳ Lân Kanturu2 Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Medusa Refuge (97,187) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Rồng Quỷ Kantru 3 (73,163) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Rồng 2 Đầu Icarus (19,33) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Hỏa Kỳ Lân Barracks (40,100) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Kundun Ghé Thăm LostTower 0 (209,88) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên nhện Rakion (179,24) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Ông Già Noel Rakion (179,24) Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Sự Kiện Kundun Tấn Công ChaosCastle BC 8  Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Kundun Tấn Công DevilSquare DV 7 Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Siêu Boss Balgass Tấn Công Pháo Đài Sói Crywolf (165,31)  Nhận GoblinPoint và vé đi sự kiện Vé CN BaRuKa
-Sự Kiên Xâm Lược Boss Rồng 2 Đầu và Hỏa Kỳ Lân Map TarKan2 (77,153)  Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Ác Quỷ Rồng Bay  và Rồng Quỷ  Map Kanturu 2 (154,55)     Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Binh Đoàn Âm Binh Hộ Tống Ông Nội KunDun Gold  Sân Lorencia (143,127)     Nhận GoblinPoint 
-Sự Kiên Binh Đoàn Âm Binh Hộ Tống Ông Nội KunDun Gold  Sân Lorencia (143,127)     Nhận GoblinPoint 
-Sự kiện Imperial Guardian (Baruka Event)  map  Lorencia  NPC Jerinter   Nhận GoblinPoint 
-Sự kiện Sự kiện Double Goer  map Lorencia  NPC Rugadu   Nhận GoblinPoint 
-SỰ KIỆN THÁP TINH LUYỆN (KANTURU) Tiêu diệt boss “Bàn Tay của Maya +Tiêu diệt Boss “Nightmare”  Nhận GoblinPoint 

✔️ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3, Barracks
✔️ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia  9h
✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️ Quay Wing S3 Wing 4
✔️ Hệ Thống PT tự Động
✔️ Cộng Hưởng Item Tại LorenCia 9h

F6:Camera-F5 Thuê Đồ-F12 hạ của sỗ Mu- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post
#Làm Nhiệm vụ 3 : /nv3