f
 


Phiên bản 2.0 - cổ điển - hấp dẫn - Mu Ss2vn.Vn Season 2.0 OB 15/1/2021

Mu Ss2vn.Vn Season 2.0 - Alpha Test: 13/1/2021 - Open Beta: 15/1/2021 - Exp 100 Drop 5 - Phiên bản 2.0 - cổ điển - hấp dẫn - Mu Online private lậu mới ra tháng 1 2021

Trang chủ: http://ss2vn.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss2vn.vn

𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐜𝐨̂̉ 𝐱𝐮̛𝐚, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐢̀, 𝐥𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̀𝐧 𝐏𝐊 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐠, 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐊𝐮𝐧𝐝𝐮𝐧, 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐱𝐮̛𝐚 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐢̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦, 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛̉𝐚.

[𝐌𝐔 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟐 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦] 𝐬𝐞̃ đ𝐞𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐨̂́𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐥𝐨̛́𝐧, đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̀𝐲 𝐝𝐚̣̆𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐢́ 𝐌𝐔 𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦, 𝐱𝐢𝐧 𝐫𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ [𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐦]

---------------------------------------------

🔶 Website : http://ss2vn.vn

🔶 Trang chủ: http://home.ss2vn.vn

🔶 Đăng ký: http://id.ss2vn.vn

🔶 Máy chủ : Hoàng Kim

🔶 Exp : 50x

🔶 Drop : 5%

🔶 Openbeta : 13h ngày 13/01/2021

🔶 Openbeta : 13h ngày 15/01/2021

----------------------------------------------

💻 [𝐌𝐔 𝐏𝐂] : CHUẨN MU SEASON 2.0

💻 [𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓] : Tự động reset ngay trong game.

💻 [𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍] : Hệ thống Auto treo máy thông minh.

💻 [𝟓 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒] : 5 lớp nhân vật cơ bản, không RF, SUM.

💻 [𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘] : Giới hạn 5 nhân vật.

💻 [𝐈𝐏 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓] : Tối đa 3 tài khoản/PC.

----------------------------------------------

#moimura #muss2 #muhaynhat #mu2020 #mu2021 #autoreset #autoparty #season2 #muonline #gamemoira #gamehay #gameonline #ss2vn #muviet #gameviet